Omrop Fryslân TV Live TV, Online

0

Omrop Fryslân TV Live TV, Online

Omrop Fryslân wol yn it eigen gebiet it liedend mediabedriuw wêze en midden yn de Fryske mienskip stean.

Sitio Web Facebook Twitter Instagram TV a la Carta